رونمایی از کتاب "روزها" با حضور دکتر اسلامی ندوشن دهم اسفند 1391 در یزد
( ۱۳۹۱/۱۲/۲ )
عجم زنده کردم بدین پارسی
( ۱۳۹۱/۳/۲۰ )
سفر دکتر محّمد علی اسلامی ندوشن و خانم دکتر شیرین بیانی به کانادا
( ۱۳۹۱/۳/۲۰ )
انتشار روزها جلد چهارم
( ۱۳۹۱/۳/۲۰ )
گفتن نتوانیم، نگفتن نتوانیم
( ۱۳۹۰/۱۱/۵ )
فصلنامه هستی « دوره سوم ، سال یکم ، شماره ۲۸ و ۲۹ ، پائیز و زمستان۱۳۸۶ » منتشرشد.
»جايگاه زن در دستگاه خلافت عبّاسي و نقش ايرانيان در اين جايگاه
»از حقيقت چه خبر؟
»سفر به سيبستان (آلماآتا)

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی